+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

CENNY DORADCA. DORADCA W CENIE

W najnowszym badaniu, przygotowanym z inicjatywy EFPA Polska,  Zespół Ekspertów opracował swojego rodzaju mapę drogową  modelu doradztwa finansowego w Polsce.  Długoterminowo Autorzy Raportu rekomendują:

  • Niezależne doradztwo
  • Wynagradzanie przez klienta
  • System bezpłatnego podstawowego poradnictwa finansowego jako świadczenie Państwa dla obywateli
  • Powszechna dostępność usługi doradczej.

Stworzenie takiego systemu wymaga czasu, sprzężenia wielu powiązanych ze sobą elementów oraz współpracy wszystkich interesariuszy rynku finansowego. Celem są świadome, dobre decyzje finansowe klientów.

Niebagatelne znaczenie w tym procesie ma systemowo zorganizowana edukacja finansowa. Niewątpliwie jednak, biorąc pod uwagę bardzo małą wiedzę w zakresie finansów, niski stopień korzystania z produktów rynków kapitałowych oraz słabą znajomość ryzyka związanego z inwestowaniem, dla wzrostu długoterminowych oszczędności Polaków potrzebujemy rozwoju i zwiększenia dostępności do usługi doradczej. Fundamentalną rolę w tym zakresie mają do odegrania profesjonalni doradcy finansowi, z potwierdzonymi kwalifikacjami.

Jak pokazują liczne badania, klienci nie rozróżniają typu informacji otrzymywanej od pracowników firm inwestycyjnych. Niezależnie od tego, czy formalnie nazywamy to informacją, czy poradą ogólną, czy usługą doradczą, klient przychodzący do instytucji finansowej oczekuje doradztwa i wychodząc z niej, jest przekonany, że mu doradzono (ang. advice is advice). Umożliwienie bardziej aktywnej roli doradców w procesie dostarczania usługi doradztwa inwestycyjnego jest jednym z rozwiązań dla pogodzenia bezpieczeństwa świadczenia usługi  z szerszym do niej dostępem, zgodnie z prawem.

Od wdrożenia Dyrektywy MiFID II oraz Wytycznych ESMA w zakresie wiedzy i kompetencji, każdy autoryzowany pracownik firmy inwestycyjnej funkcjonuje w surowym reżimie wymagań regulacyjnych, które po raz pierwszy obejmują także wymagania kwalifikacyjne. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych definiuje wymagania dla osób informujących o produktach finansowych oraz dla osób świadczących usługę doradztwa inwestycyjnego. Minister określił opisowo poziomy minimum wymagań i nałożył obowiązek zastosowania zasady proporcjonalności wymagań, czyli wzrost wymagań wraz ze wzrostem złożoności pracy wykonywanej przez pracownika. W swoich interpretacjach KNF często rozszerza zakres podmiotowy wymagań także na  wszystkich pracowników biorących udział w procesie informowania i dostarczania usługi doradczej.

W tym złożonym środowisku regulacyjnym, EFPA Polska przygotowała kompleksowe i elastyczne rozwiązanie czterech certyfikatów na różnych poziomach, dostosowane do różnego charakteru pracy doradców, pracujących z różnymi klientami. Inny certyfikat został przygotowany dla tych, którzy informują o produktach finansowych w segmencie detalicznym, inny dla doradców w bankowości affluent czy prywatnej pracujących z zamożnymi klientami w ramach świadczonej usługi doradztwa inwestycyjnego przez instytucje, zatrudniające tych doradców.  

Na dzisiaj rynek w Polsce dokonał swojego rodzaju samoregulacji w zakresie kwalifikacji doradców. W bankowości prywatnej, a w ostatnich latach również w niższych segmentach, standardem  rynkowym stały się Certyfikaty EFPA. Są powszechnie uznawane  jako odpowiednie dla potrzeb klientów, biznesu i regulacji.

Przez 12 lat działalności, EFPA przeegzaminowała w Polsce ponad 1600 osób i wydała ponad 1200 certyfikatów. Wraz z wdrożeniem MiFID II oferta certyfikatów została poszerzona i dopasowana tak, aby oferując praktyczny zasób warsztatu pracy z klientem, umożliwić wypełnienie regulacyjnych wymagań kwalifikacyjnych dla doradców.

Jeśli:

  • Pragniesz rozwinąć i potwierdzić profesjonalne kwalifikacje w doradztwie i planowaniu finansowym,
  • Szukasz wzmocnienia swojej pozycji zawodowej jako doradcy finansowego,
  • Chcesz być konkurencyjny i dbać o swoją wartość na rynku pracy,
  • Jeśli odczuwasz potrzebę wyjścia ponad przeciętną w swojej aktywności zawodowej, zostań Certyfikowanym Doradcą Finansowym EFPA.

Dołączysz do elitarnego grona doradców i ekspertów planowania finansowego w Polsce, pracujących aktualnie w wszystkich wiodących bankach i instytucjach finansowych w Polsce. Staniesz się członkiem ponad 63-tysięcznej społeczności doradców EFPA w Europie i na świecie. Przekonaj klientów, że warto polegać na Certyfikowanym Doradcy Finansowym EFPA.

Kolejne edycje Studiów EFPA, przygotowujące do egzaminów, wystartowały w marcu. Kolejne RUSZĄ WKRÓTCE. Więcej informacji: https://szkolenia.wib.org.pl/studium-planowania-finansowego-efpa-efp-poziom-iv/ 

W tekście wykorzystano wnioski z raportu „Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie Polaków oraz usługa doradcza. Klienci detaliczni oraz segment klientów średniozamożnych i zamożnych. Raport opracowany w ramach Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowego

Mariola Szymańska-Koszyczyc

Mariola Szymańska-Koszczyc

Prezes EFPA Polska

Przewiń na górę