+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR EFPA EFA

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY:

CERTYFIKOWANY DORADCA FINANSOWY EFPA EFA - EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR EFPA EFA

Jeśli pracujesz z klientami zamożnymi w bankowości prywatnej lub firmach doradztwa finansowego, zapraszamy do zdobycia Certyfikatu EFPA EFA, flagowego certyfikatu EFPA, który jest standardem rynkowym w Polsce dla bankowości prywatnej.

Na egzaminie odpowiednio do poziomu Certyfikatu,  odpowiesz na pytania z zakresu:

 • głównych cech, ryzyka i specyfiki produktów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną, adekwatnie do stopnia ich skomplikowania;
 • kosztów i opłat, w tym należności publicznoprawnych, jakie klient może ponieść w związku z nabyciem lub zbyciem albo zawarciem lub rozwiązaniem umowy produktu finansowego bądź też z wykonywaniem na jego rzecz danej usługi maklerskiej;
 • cech charakterystycznych oraz zasad świadczenia poszczególnych usług maklerskich przez firmę inwestycyjną;
 • funkcjonowania rynku finansowego oraz wpływu wydarzeń zachodzących na tym rynku na wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
 • wpływu danych o gospodarce światowej, regionalnej lub narodowej na rynek finansowy lub wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
 • różnic pomiędzy wynikami osiąganymi w przeszłości, w związku z inwestowaniem w dany produkt finansowy lub w związku z określonym indeksem finansowym lub ze świadczeniem określonej usługi maklerskiej, a prognozami przyszłych wyników, w tym ograniczeń wynikających z prognozowania wyników;
 • problematyki zasad ochrony informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • dokonywania oceny odpowiedniości produktów finansowych będących przedmiotem usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy, świadczonej przez firmę inwestycyjną na podstawie adekwatnych, wiarygodnych i aktualnych informacji na temat wiedzy, doświadczenia, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych klienta;
 • możliwości dokonywania zmiany w ocenie odpowiedniości danego produktu finansowego dla klienta, jaka mogłaby ewentualnie zaistnieć od momentu zgromadzenia odpowiednich informacji o kliencie;
 • podstawowych zasad zarządzania portfelem produktów finansowych, w tym zasad dywersyfikacji portfela z uwzględnieniem alternatywnych wariantów inwestowania.

Jednocześnie opracujesz rozwiązanie studium przypadku Klienta, dzięki czemu potwierdzisz, że potrafisz:

 • zanalizować potrzeby klienta zamożnego na wszystkich etapach życia
 • przygotować samodzielnie plan finansowy, zapewniający odpowiednie fundusze zgodnie z cyklem życia oraz zabezpieczenie majątku przed ryzykiem, zgodnie z oczekiwaniami klienta
 • jasno przedstawić przygotowany plan, tak aby był w pełni zrozumiały i zaakceptowany przez klienta, ze szczególnym uwzględnieniem profilu podejmowanego ryzyka
 • pomóc klientowi w realizacji planu
 • monitorować realizację planu, proponować i uzgadniać jego modyfikacje, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i sytuacją klienta
 • współpracować z klientem, tak aby plan finansowy był zawsze dobrze dopasowany i zgodny z prawem

POZIOM EGZAMINU:

3 poziom w ścieżce EFPA, 5 poziom SRKB

CZAS:

5 godzin

LICZBA PYTAŃ:

120 pytań jednokrotnego wyboru

STUDIUM PRZYPADKU:

80 punktów

PRÓG ZALICZENIA:

60% dodatkowo min. 45 punktów ze studium przypadku​

FORMUŁA:

Online

ODPŁATNOŚĆ:

980 PLN plus VAT

Bardziej szczegółowe wymagania egzaminu zawarte są w opisie wymaganych kompetencji dla Certyfikatu EFPA EFA.

Zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Chętnie odpowiemy na każde pytanie i pomożemy dobrać ścieżkę najlepszą dla Ciebie.

EMAIL:

mwiecek@efpa.pl

TELEFON:

+48 694 489 915

Przewiń na górę