Certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA, European Investment Assistant EFPA EIA

Certyfikat Europejski Asystent Inwestycyjny EFPA EIA

Ścieżka certyfikacyjna EFPA umożliwia rozwinięcie i potwierdzenie kwalifikacji potrzebnych do skutecznej pracy doradców z klientami we wszystkich segmentach. Jednocześnie pozwala na praktyczną realizację wymagań regulacyjnych MiFIDII, wytycznych ESMA dot. wiedzy i kompetencji oraz wymagań wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych.

EFPA Polska udostępnia w obszarze doradztwa finansowego 4-stopniową ścieżkę certyfikacyjną, spełniającą wymogi kwalifikacyjne dla doradców i planistów finansowych, opracowane i prowadzone przez European Financial Planning Association, EFPA:

POZIOM 1 – Certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA, European Investment Assistant EFPA EIA
Certyfikacja skierowana jest do pracowników udzielających informacji o produktach inwestycyjnych w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.

Europejski Asystent Inwestycyjny EFPA EIA posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • głównych cech, ryzyka i specyfiki produktów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną, adekwatnie do stopnia ich skomplikowania;
  • kosztów i opłat, w tym należności publicznoprawnych, jakie klient może ponieść w związku z nabyciem lub zbyciem albo zawarciem lub rozwiązaniem umowy produktu finansowego bądź też z wykonywaniem na jego rzecz danej usługi maklerskiej;
  • cech charakterystycznych oraz zasad świadczenia poszczególnych usług maklerskich przez firmę inwestycyjną;
  • funkcjonowania rynku finansowego oraz wpływu wydarzeń zachodzących na tym rynku na wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
  • wpływu danych o gospodarce światowej, regionalnej lub narodowej na rynek finansowy lub wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
  • różnic pomiędzy wynikami osiąganymi w przeszłości, w związku z inwestowaniem w dany produkt finansowy lub w związku z określonym indeksem finansowym lub ze świadczeniem określonej usługi maklerskiej, a prognozami przyszłych wyników, w tym ograniczeń wynikających z prognozowania wyników;
  • problematyki zasad ochrony informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • oceny istotnych danych związanych z produktem finansowym, zawartych w prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym, sprawozdaniu finansowym, dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów lub innym dokumencie o podobnym charakterze;
  • specyfiki funkcjonowania rynków, na których jest prowadzony obrót produktem finansowym, w tym odpowiednich systemów obrotu instrumentami finansowymi;
  • podstawowej znajomości zasad wyceny produktów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich.

Aby zdobyć certyfikat, rekomenduje się udział w szkoleniu w formule e-learningu: Studium Doradztwa Inwestycyjnego EFPA EIA. Szkolenie przygotowuje do międzynarodowego egzaminu EFPA EIA, uprawniającego do  otrzymania Certyfikatu Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA. Możliwe jest także przystąpienie do egzaminu eksternistycznie. Na życzenie przesyłamy szczegółowe wymagania egzaminacyjne. Do pobrania skrócony zakres wymagań egzaminacyjnych.

Koszt egzaminu: 250 zł netto + 23% VAT

REJESTRACJA NA EGZAMIN

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu mailowego: mwiecek@efpa.pl lub telefonicznego: 694 489 915

Przewiń do góry