+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

Certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA, European Investment Assistant EFPA EIA

Certyfikat:

Europejski Asystent Inwestycyjny EFPA EIA - European Investment Assistant EFPA EIA

POZIOM 1

Certyfikacja skierowana jest do pracowników udzielających informacji o produktach inwestycyjnych w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.


Europejski Asystent Inwestycyjny EFPA EIA posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • głównych cech, ryzyka i specyfiki produktów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną, adekwatnie do stopnia ich skomplikowania;
  • kosztów i opłat, w tym należności publicznoprawnych, jakie klient może ponieść w związku z nabyciem lub zbyciem albo zawarciem lub rozwiązaniem umowy produktu finansowego bądź też z wykonywaniem na jego rzecz danej usługi maklerskiej;
  • cech charakterystycznych oraz zasad świadczenia poszczególnych usług maklerskich przez firmę inwestycyjną;
  • funkcjonowania rynku finansowego oraz wpływu wydarzeń zachodzących na tym rynku na wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
  • wpływu danych o gospodarce światowej, regionalnej lub narodowej na rynek finansowy lub wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
  • różnic pomiędzy wynikami osiąganymi w przeszłości, w związku z inwestowaniem w dany produkt finansowy lub w związku z określonym indeksem finansowym lub ze świadczeniem określonej usługi maklerskiej, a prognozami przyszłych wyników, w tym ograniczeń wynikających z prognozowania wyników;
  • problematyki zasad ochrony informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • oceny istotnych danych związanych z produktem finansowym, zawartych w prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym, sprawozdaniu finansowym, dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów lub innym dokumencie o podobnym charakterze;
  • specyfiki funkcjonowania rynków, na których jest prowadzony obrót produktem finansowym, w tym odpowiednich systemów obrotu instrumentami finansowymi;
  • podstawowej znajomości zasad wyceny produktów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich.

FORMUŁA:

Online

ODPŁATNOŚĆ:

275 PLN plus VAT

Możliwe jest także przystąpienie do egzaminu eksternistycznie. Na życzenie przesyłamy szczegółowe wymagania egzaminacyjne.​

Zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Chętnie odpowiemy na każde pytanie i pomożemy dobrać ścieżkę najlepszą dla Ciebie.

EMAIL:

mwiecek@efpa.pl

TELEFON:

+48 694 489 915

Przewiń na górę