+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

Raporty i opracowania

Raporty i opracowania

Udostępniamy aktualne raporty, opracowania, wskazówki i rekomendacje dotyczące rynku kapitałowego, inwestowania, dobrych praktyk i standardów w doradztwie finansowym i dla doradców finansowych . W szczególności prezentujemy rozwiązania z zakresu wdrażania nowych wymagań regulacyjnych do praktyki rynku polskiego, w tym wymagań kwalifikacyjnych dla doradców finansowych. Dzielimy się doświadczeniem kolegów z rynków międzynarodowych, w tym w ramach sieci krajowych organizacji członkowskich EFPA Europa.

DŁUGOTERMINOWE OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE POLAKÓW ORAZ USŁUGA DORADCZA

Raport Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie Polaków oraz usługa doradcza. Klienci detaliczni oraz segment klientów średniozamożnych i zamożnych został opracowany na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości przez Zespół Badawczy w składzie Małgorzata Anczewska, Wiceprezes EFPA Polska, Prof. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, przy współpracy z Mariolą Szymańską- Koszczyc, Prezes EFPA Polska

MIFIDII, WYTYCZNE ESMA, ROZPORZĄDZENIE MF - Skuteczne wdrożenie nowych regulacji z EFPA Polska

Skuteczne wdrożenie nowych regulacji z EFPA Polska
Prezentujemy opracowanie własne EFPA Polska, którego celem jest zaprezentowanie, jak certyfikaty EFPA i standard jakości EFPA wypełniają nowe wymagania regulacyjne w zakresie wiedzy i kompetencji autoryzowanych pracowników firm inwestycyjnych, wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych. Opracowanie wykorzystuje dorobek Pilotażowego Projektu Wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego SRKB w Banku Pekao SA, zrealizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości ,na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych.

Ocena wdrożenia w państwach członkowskich UE wymogów MiFIDII dotyczących wiedzy i kompetencji

Zgodnie z postanowieniami art. 25 ust. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) został zobowiązany do przyjęcia wytycznych określających kryteria oceny wiedzy i kompetencji, o których mowa w art. 25 ust. 1 dyrektywy. Zgodnie z tym mandatem, w grudniu 2015 r. ESMA opublikowała „Wytyczne dotyczące oceny wiedzy i kompetencji” (2015/1886). Wszystkie państwa członkowskie UE poinformowały ESMA o zamiarze przestrzegania ww. wytycznych. European Financial Planning Association (EFPA) jest instytucją określającą standardy i prowadzącą akredytację kwalifikacji w sektorze usług finansowych w Europie. Jej celem jest określanie, upowszechnianie i wdrażanie najwyższej jakości standardów w obszarze kompetencji i etycznego postępowania w sektorze doradztwa finansowego w całej Europie. EFPA działa zarówno na rzecz profesjonalnych doradców finansowych, jak i podmiotów korzystających z ich usług. W niniejszym raporcie przedstawiono analizę wdrożenia przyjętych przez ESMA „Wytycznych dotyczących oceny wiedzy i kompetencji” w państwach członkowskich UE. Po krótkim wprowadzeniu i przedstawieniu metodologii badawczej, w raporcie zawarto ocenę różnicpomiędzy zasadami przyjętymi w procesie wdrożenia w poszczególnych państwach członkowskich UE. Na tej podstawie sformułowano wnioski i zalecenia, które dotyczą przede wszystkim propozycji przeprowadzenia przez ESMA szerszych i pogłębionych badań dotyczących wdrożenia „Wytycznych” na podstawie postanowień art. 90 MiFID II, które przewidują, że przed dniem 3 marca 2019 r. po konsultacji z ESMA Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wpływu pewnych postanowień MiFID II na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego na transgraniczne doradztwo inwestycyjne.

Assessment of implementation in EU member states of MiFIDII requirements on knowledge and competence

Based on Article 25.9 of Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments (MiFID II), the European Securities and Markets Authority (ESMA) was required to adopt guidelines specifying criteria for the assessment of knowledge and competence stated in Article 25.1 of the Directive. According to this mandate, in December 2015 ESMA issued its Guidelines 2015/1886 for the assessment of knowledge and competence all EU Member States have informed ESMA their intention to comply with. The European Financial Planning Association (EFPA) is a standards’ setting and accrediting qualifications institution operational in the financial services sector in Europe, which mission is to set, promote and implement high quality standards for competence and ethical behaviour for the financial advisory sector throughout Europe. It was created in the interest of both professional financial advisers and users of their services. This report analyses the implementation in EU Member States of ESMA Guidelines for the assessment of knowledge and competence. After summarising the background and explaining the research methodology, the report assesses the differences arisen between EU Member States relevant rules in the implementation process. As a result, some conclusions and recommendations are provided, mainly to suggest that ESMA conducts a broader and deeper study on the implementation of its Guidelines within the framework of Article 90 of MiFID II, which provides that before 3 March 2019 the Commission shall, after consulting ESMA, present a report to the European Parliament and the Council on the impact of certain MiFID II provisions on the proper functioning of the internal market on cross-border investment advice.

Przewiń na górę