+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

Certyfikat Eksperta Planowania Finansowego EFPA EFP, European Financial Planner EFPA EFP

CERTYFIKAT

Ekspert Planowania Finansowego EFPA EFP - European Financial Planner EFPA EFP

POZIOM 4

Na tym poziomie doradcy muszą potwierdzić wnikliwe rozumienie procesów makroekonomicznych oraz funkcjonowania rynków finansowych, specjalistyczną wiedzę we wszystkich segmentach produktów finansowych, włączając inwestycje alternatywne, oraz praktyczne umiejętności kompleksowej diagnozy profilu klienta oraz analizy jego potrzeb. Doradca z certyfikatem EFPA EFP potrafi także zaproponować rozwiązania z zakresu planowania podatkowego oraz planowania finansowego dla przedsiębiorców, współpracując z ekspertami dziedzinowowymi. Posiadacz certyfikatu EFPA EFP to zaufany doradca w finansach i biznesie zamożnego klienta indywidualnego.

Ekspert Planowania Finansowego posiada wiedzę i umiejętności:

 • głównych cech, ryzyka i specyfiki produktów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną, adekwatnie do stopnia ich skomplikowania;
 • kosztów i opłat, w tym należności publicznoprawnych, jakie klient może ponieść w związku z nabyciem lub zbyciem albo zawarciem lub rozwiązaniem umowy produktu finansowego bądź też z wykonywaniem na jego rzecz danej usługi maklerskiej;
 • cech charakterystycznych oraz zasad świadczenia poszczególnych usług maklerskich przez firmę inwestycyjną;
 • funkcjonowania rynku finansowego oraz wpływu wydarzeń zachodzących na tym rynku na wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
 • wpływu danych o gospodarce światowej, regionalnej lub narodowej na rynek finansowy lub wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
 • różnic pomiędzy wynikami osiąganymi w przeszłości, w związku z inwestowaniem w dany produkt finansowy lub w związku z określonym indeksem finansowym lub ze świadczeniem określonej usługi maklerskiej, a prognozami przyszłych wyników, w tym ograniczeń wynikających z prognozowania wyników;
 • problematyki zasad ochrony informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • oceny istotnych danych związanych z produktem finansowym, zawartych w prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym, sprawozdaniu finansowym, dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów lub innym dokumencie o podobnym charakterze;
 • specyfiki funkcjonowania rynków, na których jest prowadzony obrót produktem finansowym, w tym odpowiednich systemów obrotu instrumentami finansowymi;
 • podstawowej znajomości zasad wyceny produktów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich;
 • dokonywania oceny odpowiedniości produktów finansowych będących przedmiotem usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy, świadczonej przez firmę inwestycyjną na podstawie adekwatnych, wiarygodnych i aktualnych informacji na temat wiedzy, doświadczenia, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych klienta;
 • możliwości dokonywania zmiany w ocenie odpowiedniości danego produktu finansowego dla klienta, jaka mogłaby ewentualnie zaistnieć od momentu zgromadzenia odpowiednich informacji o kliencie;
 • podstawowych zasad zarządzania portfelem produktów finansowych, w tym zasad dywersyfikacji portfela z uwzględnieniem alternatywnych wariantów inwestowania.

FORMUŁA:

Online

ODPŁATNOŚĆ:

1150 PLN plus VAT

Możliwe jest także przystąpienie do egzaminu eksternistycznie. Na życzenie przesyłamy szczegółowe wymagania egzaminacyjne.​

Aby zdobyć certyfikat rekomendujemy ukończyć akredytowany program Studium Planowania Finansowego EFPA EFP, który kończy się międzynarodowym egzaminem EFP i otrzymaniem Certyfikatu Eksperta Planowania Finansowego EFPA EFP.

EMAIL:

mwiecek@efpa.pl

TELEFON:

+48 694 489 915

Przewiń na górę