+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

EUROPEAN FINANCIAL PLANNER EFPA EFP

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY:

EKSPERT PLANOWANIA FINANSOWEGO EFPA EFP - EUROPEAN FINANCIAL PLANNER EFPA EFP

Jeśli pracujesz z klientami zamożnymi w bankowości prywatnej lub firmach doradztwa finansowego, zapraszamy do zdobycia Certyfikatu EFPA EFA, flagowego certyfikatu EFPA, który jest standardem rynkowym w Polsce dla bankowości prywatnej.

Jeśli Twoimi klientami są najbardziej zamożni klienci w Polsce, masz minimum kilkuletnie doświadczenie w pracy doradcy finansowego, zapraszamy do zdobycia najwyższej desygnacji w zawodzie planera finansowego, Certyfikatu Europejskiego Eksperta Planowania Finansowego, EFPA EFP.

Na egzaminie, odpowiednio do poziomu Certyfikatu, odpowiesz na pytania z zakresu:

 • głównych cech, ryzyka i specyfiki produktów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną, adekwatnie do stopnia ich skomplikowania;
 • kosztów i opłat, w tym należności publicznoprawnych, jakie klient może ponieść w związku z nabyciem lub zbyciem albo zawarciem lub rozwiązaniem umowy produktu finansowego bądź też z wykonywaniem na jego rzecz danej usługi maklerskiej;
 • cech charakterystycznych oraz zasad świadczenia poszczególnych usług maklerskich przez firmę inwestycyjną;
 • funkcjonowania rynku finansowego oraz wpływu wydarzeń zachodzących na tym rynku na wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
 • wpływu danych o gospodarce światowej, regionalnej lub narodowej na rynek finansowy lub wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
 • różnic pomiędzy wynikami osiąganymi w przeszłości, w związku z inwestowaniem w dany produkt finansowy lub w związku z określonym indeksem finansowym lub ze świadczeniem określonej usługi maklerskiej, a prognozami przyszłych wyników, w tym ograniczeń wynikających z prognozowania wyników;
 • problematyki zasad ochrony informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • dokonywania oceny odpowiedniości produktów finansowych będących przedmiotem usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy, świadczonej przez firmę inwestycyjną na podstawie adekwatnych, wiarygodnych i aktualnych informacji na temat wiedzy, doświadczenia, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych klienta;
 • możliwości dokonywania zmiany w ocenie odpowiedniości danego produktu finansowego dla klienta, jaka mogłaby ewentualnie zaistnieć od momentu zgromadzenia odpowiednich informacji o kliencie;
 • podstawowych zasad zarządzania portfelem produktów finansowych, w tym zasad dywersyfikacji portfela z uwzględnieniem alternatywnych wariantów inwestowania.

Jednocześnie rozwiążesz zestaw zadań przygotowanych do studium przypadku Klienta, dzięki czemu potwierdzisz, że potrafisz:

 • przygotować plan finansowy dla klienta zamożnego, w tym prowadzącego działalność gospodarczą, dopasowany do profilu i cyklu życia klienta, wykorzystujący pełne spektrum klas produktów finansowych oraz uwzględniając kwestie podatkowe, zgodnie z wymaganiami porady ogólnej,
 • monitorować i modyfikować plan finansowy wraz ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i sytuacją klienta.

Bardziej szczegółowe wymagania egzaminu zawarte są w opisie wymaganych kompetencji dla Certyfikatu EFPA EFP. Pobierz dokument: Rama Kompetencji dla Certyfikatu EFPA EFP.

POZIOM EGZAMINU:

4 poziom w ścieżce EFPA, 6 poziom SRKB

CZAS:

6 godzin

LICZBA PYTAŃ:

120 pytań jednokrotnego wyboru, 120 punktów

STUDIUM PRZYPADKU:

120 punktów

PRÓG ZALICZENIA:

60% %, dodatkowo min. 65 punktów ze studium przypadku

FORMUŁA:

Online

ODPŁATNOŚĆ:

1250 PLN plus VAT

Bardziej szczegółowe wymagania egzaminu zawarte są w opisie wymaganych kompetencji dla Certyfikatu EFPA EFP.

Zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Chętnie odpowiemy na każde pytanie i pomożemy dobrać ścieżkę najlepszą dla Ciebie.

EMAIL:

mwiecek@efpa.pl

TELEFON:

+48 694 489 915

Przewiń na górę