+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

Certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP, European Investment Practitioner EFPA EIP

CERTYFIKAT:

Europejski Praktyk Inwestycyjny EFPA EIP - European Investment Practitioner EFPA EIP

POZIOM 2

Certyfikacja skierowana jest do pracowników świadczących usługę porady ogólnej w bankach (bankowość osobista/personalna/premium/affluent), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego. Certyfikat potwierdza kwalifikacje doradcy finansowego uczestniczącego w procesie dostarczania usługi doradztwa inwestycyjnego w ramach portfeli modelowych dla klientów segmentu premium (affluent)

Europejski Praktyk Inwestycyjny EFPA EIP posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • głównych cech, ryzyka i specyfiki produktów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną, adekwatnie do stopnia ich skomplikowania;
  • kosztów i opłat, w tym należności publicznoprawnych, jakie klient może ponieść w związku z nabyciem lub zbyciem albo zawarciem lub rozwiązaniem umowy produktu finansowego bądź też z wykonywaniem na jego rzecz danej usługi maklerskiej;
  • cech charakterystycznych oraz zasad świadczenia poszczególnych usług maklerskich przez firmę inwestycyjną;
  • funkcjonowania rynku finansowego oraz wpływu wydarzeń zachodzących na tym rynku na wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
  • wpływu danych o gospodarce światowej, regionalnej lub narodowej na rynek finansowy lub wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
  • różnic pomiędzy wynikami osiąganymi w przeszłości, w związku z inwestowaniem w dany produkt finansowy lub w związku z określonym indeksem finansowym lub ze świadczeniem określonej usługi maklerskiej, a prognozami przyszłych wyników, w tym ograniczeń wynikających z prognozowania wyników;
  • problematyki zasad ochrony informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • dokonywania oceny odpowiedniości produktów finansowych będących przedmiotem usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy, świadczonej przez firmę inwestycyjną na podstawie adekwatnych, wiarygodnych i aktualnych informacji na temat wiedzy, doświadczenia, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych klienta;
  • możliwości dokonywania zmiany w ocenie odpowiedniości danego produktu finansowego dla klienta, jaka mogłaby ewentualnie zaistnieć od momentu zgromadzenia odpowiednich informacji o kliencie;
  • podstawowych zasad zarządzania portfelem produktów finansowych, w tym zasad dywersyfikacji portfela z uwzględnieniem alternatywnych wariantów inwestowania.

FORMUŁA:

Online

ODPŁATNOŚĆ:

430 PLN plus VAT

Możliwe jest także przystąpienie do egzaminu eksternistycznie. Na życzenie przesyłamy szczegółowe wymagania egzaminacyjne.​

Aby zdobyć certyfikat, rekomenduje się udział w szkoleniu w formule e-learningu: Studium Doradztwa Inwestycyjnego EFPA EIP, szkolenie przygotowuje do międzynarodowego egzaminu EFPA EIP, uprawniającego do otrzymania Certyfikatu Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP.

EMAIL:

mwiecek@efpa.pl

TELEFON:

+48 694 489 915

PRZEWODNIK DLA DORADCÓW
Przewiń na górę