Certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP, European Investment Practitioner EFPA EIP

Certyfikat Europejski Praktyk Inwestycyjny EFPA EIP

Ścieżka certyfikacyjna EFPA umożliwia rozwinięcie i potwierdzenie kwalifikacji potrzebnych do skutecznej pracy doradców z klientami we wszystkich segmentach. Jednocześnie pozwala na praktyczną realizację wymagań regulacyjnych MiFIDII, wytycznych ESMA dot. wiedzy i kompetencji oraz wymagań wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych.

EFPA Polska udostępnia w obszarze doradztwa finansowego 4-stopniową ścieżkę certyfikacyjną, spełniającą wymogi kwalifikacyjne dla doradców i planistów finansowych, opracowane i prowadzone przez European Financial Planning Association, EFPA:

POZIOM 2 – Certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP, European Investment Practitioner EFPA EIP
Certyfikacja skierowana jest do pracowników świadczących usługę porady ogólnej w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.

Europejski Praktyk Inwestycyjny EFPA EIP posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • głównych cech, ryzyka i specyfiki produktów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną, adekwatnie do stopnia ich skomplikowania;
  • kosztów i opłat, w tym należności publicznoprawnych, jakie klient może ponieść w związku z nabyciem lub zbyciem albo zawarciem lub rozwiązaniem umowy produktu finansowego bądź też z wykonywaniem na jego rzecz danej usługi maklerskiej;
  • cech charakterystycznych oraz zasad świadczenia poszczególnych usług maklerskich przez firmę inwestycyjną;
  • funkcjonowania rynku finansowego oraz wpływu wydarzeń zachodzących na tym rynku na wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
  • wpływu danych o gospodarce światowej, regionalnej lub narodowej na rynek finansowy lub wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
  • różnic pomiędzy wynikami osiąganymi w przeszłości, w związku z inwestowaniem w dany produkt finansowy lub w związku z określonym indeksem finansowym lub ze świadczeniem określonej usługi maklerskiej, a prognozami przyszłych wyników, w tym ograniczeń wynikających z prognozowania wyników;
  • problematyki zasad ochrony informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • dokonywania oceny odpowiedniości produktów finansowych będących przedmiotem usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy, świadczonej przez firmę inwestycyjną na podstawie adekwatnych, wiarygodnych i aktualnych informacji na temat wiedzy, doświadczenia, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych klienta;
  • możliwości dokonywania zmiany w ocenie odpowiedniości danego produktu finansowego dla klienta, jaka mogłaby ewentualnie zaistnieć od momentu zgromadzenia odpowiednich informacji o kliencie;
  • podstawowych zasad zarządzania portfelem produktów finansowych, w tym zasad dywersyfikacji portfela z uwzględnieniem alternatywnych wariantów inwestowania.

Aby zdobyć certyfikat, rekomenduje się udział w szkoleniu w formule e-learningu: Studium Doradztwa Inwestycyjnego EFPA EIP, szkolenie przygotowuje do międzynarodowego egzaminu EFPA EIP, uprawniającego do otrzymania Certyfikatu Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP. Możliwe jest także przystąpienie do egzaminu eksternistycznie. Na życzenie przesyłamy szczegółowe wymagania egzaminacyjne. Do pobrania skrócony zakres wymagań egzaminacyjnych.

Koszt egzaminu: 390 zł netto + 23% VAT

REJESTRACJA NA EGZAMIN

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu mailowego: mwiecek@efpa.pl lub telefonicznego: 694 489 915

Przewiń do góry