+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

EUROPEAN INVESTMENT PRACTITIONER EFPA EIP

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY:

EUROPEJSKI PRAKTYK INWESTYCYJNY EFPA EIP - EUROPEAN INVESTMENT PRACTITIONER EFPA EIP

Jeśli informujesz o produktach finansowych, jeśli wyjaśniasz portfele modelowe i uczestniczysz w dostarczeniu usługi doradztwa inwestycyjnego pracując z klientami z segmentu premium/affluent, zapraszamy do zdobycia certyfikatu EFPA EIP.

W trakcie egzaminu należy odpowiedzieć na pytania z następujących zakresów:

  • głównych cech, ryzyka i specyfiki produktów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną, adekwatnie do stopnia ich skomplikowania;
  • kosztów i opłat, w tym należności publicznoprawnych, jakie klient może ponieść w związku z nabyciem lub zbyciem albo zawarciem lub rozwiązaniem umowy produktu finansowego bądź też z wykonywaniem na jego rzecz danej usługi maklerskiej;
  • cech charakterystycznych oraz zasad świadczenia poszczególnych usług maklerskich przez firmę inwestycyjną;
  • funkcjonowania rynku finansowego oraz wpływu wydarzeń zachodzących na tym rynku na wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
  • wpływu danych o gospodarce światowej, regionalnej lub narodowej na rynek finansowy lub wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
  • różnic pomiędzy wynikami osiąganymi w przeszłości, w związku z inwestowaniem w dany produkt finansowy lub w związku z określonym indeksem finansowym lub ze świadczeniem określonej usługi maklerskiej, a prognozami przyszłych wyników, w tym ograniczeń wynikających z prognozowania wyników;
  • problematyki zasad ochrony informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • dokonywania oceny odpowiedniości produktów finansowych będących przedmiotem usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy, świadczonej przez firmę inwestycyjną na podstawie adekwatnych, wiarygodnych i aktualnych informacji na temat wiedzy, doświadczenia, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych klienta;
  • możliwości dokonywania zmiany w ocenie odpowiedniości danego produktu finansowego dla klienta, jaka mogłaby ewentualnie zaistnieć od momentu zgromadzenia odpowiednich informacji o kliencie;
  • podstawowych zasad zarządzania portfelem produktów finansowych, w tym zasad dywersyfikacji portfela z uwzględnieniem alternatywnych wariantów inwestowania.

POZIOM EGZAMINU:

2 poziom w ścieżce EFPA, 4 poziom SRKB

CZAS:

90 minut

LICZBA PYTAŃ:

60 pytań jednokrotnego wyboru

PRÓG ZALICZENIA:

60 procent

FORMUŁA:

Online

ODPŁATNOŚĆ:

470 PLN plus VAT

Bardziej szczegółowe wymagania egzaminu zawarte są w opisie wymaganych kompetencji dla Certyfikatu EFPA EIP.​

Zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Chętnie odpowiemy na każde pytanie i pomożemy dobrać ścieżkę najlepszą dla Ciebie.

EMAIL:

mwiecek@efpa.pl

TELEFON:

+48 694 489 915

Przewiń na górę