W numerze:

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Stan wdrożenia wymogów MiFID II dotyczących wiedzy i kompetencji w krajach członkowskich UE Badanie EFPA Europa

Badanie EFPA Europa 

EFPA Europa przygotowała raport prezentujący aktualną mapę wdrożenia „Wytycznych ESMA dotyczących wiedzy i kompetencji” autoryzowanych pracowników w krajach członkowskich UE.  Przegląd rozwiązań krajowych ukazał istotne rozbieżności w interpretacji regulacji europejskich przez nadzory krajowe i co za tym idzie znaczące różnice w praktykach wdrożeniowych firm inwestycyjnych w UE.

Zgodnie z art. 90 MiFID II, przed dniem 3 marca 2019 r. po konsultacji z ESMA Komisja Europejska przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wpływu wybranych postanowień MiFID II na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego na transgraniczne doradztwo inwestycyjne. W świetle opracowanego raportu EFPA Europa będzie proponować przeprowadzenie szerszego i pogłębionego badania w zakresie wdrożenia Wytycznych ESMA dotyczących oceny wiedzy i kompetencji w celu ułatwienia realizacji zadań nadzorczych ESMA oraz pogłębienia konwergencji nadzorczej.

 Główne zagadnienia wymagające uspójnienia obejmują:

  • Porównywalność wymagań kwalifikacyjnych w przełożeniu na uprawnienia osób posiadających te same lub zbliżone kwalifikacje we wszystkich krajach UE;
  • Doprecyzowanie sposobu uwzględnienie standardów etycznych w wymogach dla autoryzowanych pracowników;
  • Wykorzystanie wdrożonych we wszystkich krajach członkowskich Europejskich Ram Kwalifikacji: pozwoli to na uspójnienie definicji w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji oraz umożliwi stosowanie wspólnej, transparentnej miary dla kwalifikacji i potwierdzenia adekwatności poziomu do złożoności zadań realizowanych przez pracowników;
  • Wykorzystanie istniejących w UE standardów dla kwalifikacji, które służą zapewnieniu jakości kwalifikacji;
  • Doprecyzowanie wymagań w zakresie stałego rozwoju zawodowego, zarówno w zakresie definicji, form, jak i stosowanych miar i potwierdzeń;

EFPA Europa będzie zabiegać o zorganizowanie przez ESMA wysłuchania publicznego w sprawie wymogów dotyczących wiedzy i kompetencji w celu sprecyzowania ich interpretacji oraz pozyskania opinii interesariuszy po pierwszym roku stosowania „Wytycznych dotyczących oceny wiedzy i kompetencji”. EFPA Polska będzie aktywnie uczestniczyć w tych działaniach na poziomie europejskim.

Pełen raport w języku angielskim i skrót w języku polskim dostępny na stronie www.efpa.pl.