W numerze:

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
IX Kongres EFPA Polska: ważne postulaty

Interes klienta jest nadrzędny na rynku finansowym

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zachowania etyczne na rynku usług finansowych:  firmy, instytucje publiczne, Regulator i Nadzorca, doradcy finansowi i  sami klienci. Każdy na miarę swoich zobowiązań,  odpowiedzialności i aspiracji, w zgodzie z prawem, dobrymi praktykami i uznawanymi wartościami 

Każdemu wg umiejętności: tyle uprawnień, ile potwierdzonych umiejętności

Społeczność EFPA Polska  anno domini 2018 to pond 650 profesjonalistów z potwierdzonymi kwalifikacjami. Czas wykorzystać ten potencjał dla dobra klientów.

Ponad 200 uczestników IX Kongresu EFPA debatowało o stanie rynku finansowego w Polsce pod rządami MiFID II, z perspektywy klienta, doradcy finansowego, firm inwestycyjnych i organów nadzorczych. Udział przedstawicieli UKNF, Rzecznika Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych, Związku Banków Polskich, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, banków, towarzystw inwestycyjnych, wyższych uczelni oraz społeczności  certyfikowanych doradców finansowych EFPA dał pełen przegląd opinii i umożliwił zarysowanie aktualnego stanu rzeczy.  Postulowano lepszą współpracę pomiędzy podmiotami rynkowymi, realny dialog pomiędzy firmami nadzorowanymi i regulatorami oraz współodpowiedzialność za ochronę interesów klienta zarówno po stronie publicznej, jak i rynkowej. Wybrzmiała poważna troska o ryzyko obniżenia jakości i ograniczenia oferty produktowej dla klientów z mniejszymi portfelami pod rządami MiFID II.  W segmencie klientów bardziej zamożnych godzina „zero” wybije w styczniu 2019, kiedy klienci po raz pierwszy zobaczą rzeczywiste koszty transakcyjne na swoich produktach. Ich reakcja będzie odpowiedzią na pytanie, czy są gotowi zapłacić za dostarczaną usługę. Rzetelna informacja, prosty język, wsparcie doradców i edukacja klientów to rozwiązania, które skuteczniej od regulacji ochronią klienta przed nieodpowiednimi inwestycjami. Jak pokazują dobre praktyki z rynków europejskich możliwe jest dostarczenie usługi doradczej o odpowiednim poziomie jakości do wszystkich grup klientów. Ważną rolę w tym odgrywają procesie certyfikowani doradcy finansowi z uprawnieniami dostosowanymi do posiadanych i potwierdzonych kwalifikacji. Zapowiedziany na Kongresie aktywny udział UKNF w wydaniu rozporządzenia Ministra Finansów  dotyczącego ustanowienia publicznej listy kwalifikacji uznawanych za zgodne z wymaganiami MiFIDII (zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) będzie ważnym krokiem w tym kierunku.

Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska jest polskim członkiem European Financial Planning Association (www.efpa-eu.org), wiodącego  stowarzyszenia zawodowego planistów i doradców finansowych w Europie. Standardy zawodowe EFPA to wierne odwzorowanie najlepszych praktyk rynkowych, transparentność, wiarygodność, etyka zawodowa i nastawienie na stały rozwój.

EFPA Polska wkroczy w 10. rok swojego funkcjonowania w 2019 roku. Certyfikaty EFPA uzyskało dotychczas w Polsce ponad 930 doradców. Są wśród nich profesjonaliści pracujący w wiod ących firmach :  Dom Inwestycyjny Xelion, Raiffeisen Bank Polska, mBank, Pekao SA, PKO Bank Polski SA, Deutsche Bank, Alior Bank, ING Bank Polski, Santander Bank Polska (BZ WBK), Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Phinance i in. Dziś EFPA Polska to silna społeczność profesjonalistów z wysokimi umiejętnościami i standardami etycznymi oraz szerokie partnerstwo z podmiotami rynkowymi w służbie klientom. Postulujemy nowe rozwiązanie w zakresie modelu dostarczania usługi doradztwa finansowego dla klientów: Każdemu według umiejętności. Tyle uprawnień ile potwierdzonych umiejętności.

                           rys. Nowy model dostarczania usługi doradztwa finansowego