W numerze:

Jana Niedźwiedź - Gliniecka
Członek Zarządu Fundacji EFPA Polska
Innowacje w sektorze finansowym – gdzie będziemy za 10 lat ?

W związku z uruchomieniem przez ośrodek dialogu i analiz THINKTANK projektu „Sektor finansowy w Polsce: bilans i perspektywy”, EFPA Polska jako partner projektu została zaproszona do do udziału w dyskusji „okrągłego stołu” poświęconej innowacjom w sektorze finansowym.

Trzecie spotkanie okrągłostołowe w ramach tego projektu poświęcone było innowacjom w sektorze finansowym. Uczestnicy dyskutowali o branży FinTech w kontekście: „konkurencyjności  polskiego sektora finansowego”, „regulacji wspierających innowacje”, „trendów w produktach i usługach finansowych” oraz o „efektywności i bezpieczeństwie BigData”.

 

Eksperci zwrócili uwagę, że Polska mogłaby być swoistym hubem Europy Centralnej dla branży finansowej, wprowadzając nowoczesne produkty i usługi dzięki silnej branży IT. Takie inwestycje są w kręgu zainteresowania funduszy Capital Ventures również na polskim rynku.  Przedstawiciele tradycyjnej bankowości opowiadali się za zwiększeniem regulacji, stojących na straży bezpieczeństwa systemu finansowego, a co za tym idzie za bezpieczeństwem klientów i inwestorów.

W opozycji byli reprezentanci młodych firm z branży FinTech, dla których regulacje powinny przede wszystkim dbać o interes klientów i być przedmiotem partnerskich konsultacji regulatora z rynkiem, gdzie można byłoby wypracowywać dobre i skuteczne rozwiązania.  Jak powiedział Prezes Sławomir Lachowski: „ Szeroko pojęty dobry interes klienta ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy wiemy czego potrzebuje klient i potrafimy mu to dostarczyć”. 

W części poświęconej trendom w produktach i usługach finansowych dużo czasu poświęcono dyskusji na temat wdrażanych regulacji MIFID II, ocenianych przez pryzmat innowacji na rynku kapitałowym. Poszukiwanie rozwiązań takich jak Robo-advisors, które wyeliminują w obliczu regulacji udział Doradcy w procesie kontaktu z klientem jest przedmiotem rozważań rynku finansowego. EFPA Polska zajęła stanowisko, że mimo tak szczególnych regulacji, nie jest możliwe wyeliminowanie roli  człowieka i relacji. Dlatego też proponowane certyfikaty są odpowiedzią na wymóg uzupełnienia i podniesienia poziomu wiedzy Doradców, a także umożliwienie instytucjom finansowym spełnienia narzuconych przez regulacje nowych standardów.

Dyskusja była burzliwa - również obecni na spotkaniu przedstawiciele regulatora mogli usłyszeć głos rynku nie tylko finansowego. Uczestnicy w toku dyskusji  twierdzili, że regulacje i instytucje nadzorujące nie są w stanie podążać za dynamicznymi zmianami w branży, a nadmierne regulacje mogą być na przeszkodzie do jej rozwoju. Konieczne jest więc stworzenie usystematyzowanej platformy wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji. Wolę współpracy deklarowali zarówno przedstawiciele administracji, jak i biznesu. Tak tworzony ekosystem wspierający innowacje, także dzięki start-up’om, będzie podstawą do dynamicznego rozwoju sektora. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, GIODO, sektora bankowego, inwestycyjnego oraz akademicy. Spotkanie poprowadziła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes ośrodka THINKTANK.