W numerze:

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował „Wytyczne dla oceny wiedzy i kompetencji” doradców finansowych w ramach MiFID II

22 marca br. ESMA opublikowała „Wytyczne dla oceny wiedzy i kompetencji” w ramach MiFID II w językach krajowych.  Ten moment uruchomił 2-miesięczny termin, w którym odpowiednie organy krajowe muszą poinformować ESMA, czy wypełniają lub zamierzają wypełnić wymogi zawarte w Wytycznych. Mimo ogłoszonego niedawno przesunięcia o rok terminu wejścia w życie Wytycznych na  3 stycznia 2018 roku, czasu na kompeleksowe wdrożenie tych waznych rynkowo zmian nie jest za wiele.

Wytyczne ESMA mają wzmocnić ochronę inwestorów poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji osób świadczących usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielających informacji na temat instrumentów finansowych oraz usług inwestycyjnych oferowanych klientom w imieniu firm inwestycyjnych. Zgodnie z Artykułem 25(9)  MiFID II, Wytyczne określają kryteria oceny wymaganej wiedzy i umiejętności pracowników firm inwestycyjnych i mają na celu umożliwić firmom wypełnienie zobowiązań wynikających z Artykułu 24 i 25 MiFID II. Wytyczne definiują „wiedzę i kompetencje” jako uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji oraz posiadanie odpowiedniego doświadczenia „Odpowiednią kwalifikacją” jest kwalifikacja lub inny test oraz kurs szkoleniowy, który spełnia kryteria wyznaczone przez Wytyczne. Zdobyte kwalifikacje muszą być aktualizowane w procesie stałego rozwoju zawodowego. Wytyczne rozróżniają poziom wymagań dla osób świadczących usługę doradztwa inwestycyjnego oraz dla osób udzielających informacji na temat instrumentów finansowych oraz usług inwestycyjnych.

Należy podkreślić, że Wytyczne mają charakter standardu minimum. ESMA stwierdza, że organy krajowe mogą wymagać wyższych poziomów wiedzy i kompetencji. Również firmy inwestycyjne, przygotowując wdrożenie MiFID II, powinny zapewnić proporcjonalne dostosowanie  poziomu wymaganej wiedzy i kompetencji pracowników, uwzględniając zakres i stopień złożoności oferowanych przez nich usług.

Kolejny krok to opublikowanie szczegółowych rozwiązań przez organy krajowe, w przypadku Polski, przez Ministerstwo Finansów. Wytyczne zobowiązują krajowych regulatorów do opublikowania listy kwalifikacji spełniających kryteria określone w Wytycznych. W przypadku braku publikacji takiej listy, regulator musi  opublikować  kryteria zawarte w Wytycznych oraz charakterystykę kwalifikacji spełniających te kryteria. Regulator powinien również ustanowić minimalny okres wymaganego doświadczenia oraz zdecydować, czy przegląd odpowiedniości kwalifikacji posiadanych przez pracowników powinien być realizowany przez pracodawcę, czy przez firmę zewnętrzną.

"Wiele instytucji ma już mechanizmy weryfikujące wiedzę i kompetencje swoich pracowników, ale pozostałe mają coraz mniej czasu, żeby wdrożyć te mechanizmy oraz ustalić w jaki sposób wesprą doradców w utrzymaniu i doskonaleniu umiejętności" - komentuje wprowadzenie Wytycznych Grzegorz Świetlik z mWealth Management SA. "Ciekawie zapowiada się rozgraniczenie kryteriów dla osób udzielających informacji oraz udzielających doradztwa inwestycyjnego – w bankowości prywatnej raczej dążyć będziemy do spełnienia wyższych kryteriów, ale pozostałe instytucje mogą wprowadzić dwa poziomy „egzaminów”.  Jako osoba prowadząca certyfikacje w mWealth Management jestem ciekaw, czy zewnętrzne certyfikaty takie jak Doradca EFPA EFP zostaną uznane przez regulatorów za wystarczające".

MiFID II wszedł  w nową fazę. Jak wspomniano, Komisja Europejska potwierdziła wydłużenie terminu obowiązywania tej ważnej, nowej dyrektywy o rok. Biorąc jednak pod uwagę skalę i charakter zmian, czasu na implementację nie jest zbyt dużo.  EFPA Polska, współpracując z Warszawskim Instytutem Bankowości, udostępnia praktyczne rozwiązania ułatwiające wdrożenie nowych standardów doradztwa inwestycyjnego w Polsce. Od jesieni tego roku dostępna będzie pełna, czterostopniowa ścieżka w doradztwie finansowym, wypełniająca wymogi MiFID II i  wytyczne ESMA, w dopasowaniu do potrzeb klientów w kluczowych segmentach rynku.