W numerze:

Maciej Kurzajewski
Zastępca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Coraz bliżej MiFID II. Meandry implementacji wg Nadzorcy

W tegorocznym Spotkaniu Certyfikowanych Doradców EFPA dane było mi występować po raz drugi. Obecność na tej konferencji traktuję jako swoiste wyróżnienie i przyjemność z możliwości podzielenia się z Państwem przemyśleniami na temat aktualnych zagadnień związanych z doradztwem finansowym. Pragnę podkreślić, że doceniam rolę, jaką w funkcjonowaniu rynku finansowego pełni taka organizacja jak EFPA. Propagowanie profesjonalizmu świadczonych usług doradczych oraz etycznych zachowań przy rekomendowaniu odpowiednich produktów finansowych jest tym, co wyróżnia pozytywnie w świecie biznesu. Zawsze też przynosi wymierne korzyści - zarówno dla samej organizacji, jak i jej członków.

Jakkolwiek znamy już od ponad roku treść dyrektywy MiFID II, to należałoby uznać, iż wciąż mamy do czynienia jedynie z pierwszym, wstępnym etapem tworzenia i wdrażania nowego krajobrazu rynku doradztwa inwestycyjnego. Całościowy proces odzwierciedlenia nowych regulacji w warunkach krajowych jest zaś w rzeczywistości skomplikowanym działaniem i wypadkową szeregu czynników.  

W procesie transpozycji systemu MiFID II, w pierwszej kolejności zasadnicza staje się znajomość dwóch kwestii:

- jaki będzie zakres unormowań i stopień szczegółowości regulacji aktów delegowanych do dyrektywy MiFID II ?

- jaka będzie forma prawna aktów delegowanych (rozporządzenia czy dyrektywa wykonawcza) ?

Wiedza w tym zakresie pozwoli na ustalenie, jaki będzie wpływ w obecną strukturę aktów prawnych regulujących w Polsce sferę usług inwestycyjnych. Inne skutki wywołane zostaną, gdy dalsze przepisy unijne doprecyzowujące MiFID II będą miały charakter bezpośrednio stosowanych rozporządzeń, inne zaś konsekwencje zaistnieją, gdy ramy prawne zawarte zostaną w dyrektywie wykonawczej. W pierwszym przypadku, rola prawodawcy krajowego zostanie ograniczona do wyeliminowania z polskiego systemu tych regulacji, które kolidują z przepisami europejskimi. W drugim, stworzona zostanie podstawa do wystąpienia pewnego luzu transpozycyjnego, umożliwiającego opracowanie przepisów prawnych uwzględniających lokalne uwarunkowania. Również w zakresie praktycznego wyjaśniania sposobu rozumienia regulacji, w zależności od ostatecznego rozwiązania, różna rola czeka europejskiego nadzorcę (ESMA) bądź KNF.

Wciąż czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie na poziomie organów Unii Europejskiej co do ostatecznej treści i formy aktów prawnych, wierząc, że nastąpi to jak najszybciej.

Należy podkreślić, że sama znajomość wszystkich przepisów europejskich, które będą składały się na system MIFID II może nie być wystarczająca. Na proces implementacji mogą mieć także wpływ wytyczne do dyrektywy MiFID II, jakie projektowane są obecnie przez ESMA. Analizując dotychczasową treść tego typu dokumentów, można bowiem dojść do przekonania, że niektóre ustalenia dla ich efektywnego stosowania powinny także być odzwierciedlone w przepisach powszechnie obowiązujących. Wynika to z faktu, że wyjaśnienia ESMA prezentowane w takich opracowaniach precyzują sposób rozumienia ogólnych przepisów kreując dalsze, wynikające z nich, powinności.

Na zakończenie wskazać należy także inny, istotny aspekt pośrednio dotyczący procesu transpozycji, jakkolwiek związany ze stosowaniem w życiu codziennym bezpośrednio obowiązujących, europejskich rozporządzeń. Język prawa unijnego różni się od języka polskiej legislacji. Inna terminologia, rozbieżności w tłumaczeniach czy też wieloznaczność niektórych oryginalnych zwrotów sprawia, że w szeregu przypadków dla właściwego odczytania przepisu niezbędne może być porównywanie wersji polskiej i angielskiej oraz ich głębsza językowa analiza.

Niezależnie od wszelkich powyższych implikacji, wyrażam nadzieję, że przyszłoroczne spotkanie Certyfikowanych Doradców EFPA odbędzie się w momencie, kiedy proces implementacji zostanie już zakończony, a nam przyjdzie jedynie najlepiej przygotowywać się do stosowania nowych regulacji.