W numerze:

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Sektor bankowy jako pierwszy w Polsce opracował Sektorową Ramę Kwalifikacji, SRKB

Certyfikaty EFPA jako przykład wzorcowych kwalifikacji w sektorze bankowym

10 lutego w Klubie Bankowca w Warszawie zaprezentowana zostanie pierwsza w Polsce Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRKB), opracowana przez sektor bankowy. EFPA Polska była aktywnym uczestnikiem projektu SRKB.

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego będzie częścią przygotowywanej właśnie do wdrożenia Polskiej Ramy Kwalifikacji i nowego Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Nowy system zostanie wprowadzony do polskiego porządku prawnego na podstawie odrębnej ustawy, która zostanie uchwalona jeszcze w obecnej kadencji Sejmu. Dodatkową korzyścią będzie fakt, że Polska Rama Kwalifikacji stanie się elementem jednolitego systemu budowanego w Unii Europejskiej.  To oznacza, że kwalifikacja uzyskana i potwierdzona w Polsce będzie tak samo spozycjonowana we wszystkich krajach UE.

Sektor bankowy podjął inicjatywę przygotowania się do tego rozwiązania, samodzielnego opracowania ramy branżowej i zaproponowania aktywnego zaangażowania się w proces kształtowania wymagań kwalifikacyjnych dla bankowców w nadchodzących latach. Będą one wynikać z nowych regulacji europejskich, z decyzji krajowego regulatora, a powinny również dobrze odzwierciedlać potrzeby pracodawców i  oczekiwania klientów.

W projekcie tworzenia SRKB, w różnych rolach, uczestniczyli przedstawiciele 17 banków komercyjnych, banku państwowego, zrzeszeń banków spółdzielczych, organizacji branżowych, w tym EFPA Polska, firm szkoleniowych, wyższych uczelni oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Partnerem projektu był Związek Banków Polskich. Projekt był realizowany na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE), instytucji rządowej realizującej  kompleksowy projekt Opracowania założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie.

Sektorowa Rama Kwalifikacji to pięć najważniejszych poziomów kwalifikacji bankowych. Każdy poziom opisuje wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pracowników bankowych. Projektowana ustawa określi tryb nadawania kwalifikacjom poziomu i wpisania do publicznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Oznaczać to będzie potwierdzenie wysokiej jakości kwalifikacji oraz przypisanie jej ustalonej wspólnie miary zaawansowania i złożoności.

Projekt tworzenia SRKB był ważną platformą upowszechnienia wiedzy o certyfikatach EFPA w sektorze bankowym oraz w UKNF. W trakcie projektu certyfikaty EFPA zostały przedstawione jako przykłady profesjonalnych kwalifikacji opracowanych zgodnie z najwyższymi standardami, które będą przygotowane do aplikowania o rejestrację z Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jako jedne z pierwszych kwalifikacji branżowych w kraju. Certyfikat EFA EFPA powinien uzyskać 5 poziom Ramy, a certyfikat EFP EFPA poziom 6  w ośmiostopniowej Polskiej Ramie Kwalifikacji.

Dzięki Ramie po raz pierwszy możliwe będzie przedstawienie rzeczywistego potencjału kadrowego polskiego sektora bankowego i poszczególnych banków. Banki będą mogły lepiej przygotować się i wypełnić wymagania regulacyjne związane z kwalifikacjami pracowników. Nadzór bankowy będzie mógł łatwiej zweryfikować odpowiedniość kompetencji bankowych w nadzorowanych organizacjach.  Klienci będą mogli ocenić i wybrać pracowników bankowych, których kwalifikacje spełniają ich oczekiwania. Pracownicy bankowi będą mogli potwierdzać kompetencje zdobyte w różny sposób w trakcie rozwoju kariery zawodowej. Ich kwalifikacje będą oparte na standardach rynkowych i bliskie potrzebom rynku pracy. Będą zachętą do uczenia się przez całe życie zawodowe i przyczynią się do większej stabilności zatrudnienia.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji końcowej projektu SRKB „Kwalifikacje bankowe na poziomie”.