W numerze:

Maciej Kurzajewski
Zastępca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
MiFIDII: nowa infrastruktura doradztwa finansowego w Europie

„Wdrożenie w Polsce Dyrektywy MiFID II nie będzie miało charakteru rewolucyjnego dla rynku doradztwa inwestycyjnego. Raczej należy je określić jako  ewolucja. Będzie to jednak ewolucja
o istotnym znaczeniu
. Do najważniejszych nowości regulacyjnych należy zaliczyć:

 • objęcie reżimem doradztwa inwestycyjnego rekomendowania lokat strukturyzowanych,
 • wyraźny nakaz legitymowania się odpowiednia wiedzą i kompetencją przez pracowników rekomendujących instrumenty finansowe,
 • rozszerzenie wymogów informacyjnych przy świadczeniu usługi doradztwa inwestycyjnego,
 • wprowadzenie restrykcyjnych wymogów przy świadczeniu usługi oznaczanej jako „doradztwo niezależne”,
 • wprowadzenie nowych wymogów co do treści rekomendacji  (np. uzasadnienie pisemne,
  w jaki sposób rekomendacja odpowiada preferencji i potrzebom klienta),
 • wyraźne wyróżnienie, że wynagrodzenie bonusowe pracowników rodzi konflikt interesów
  i nie powinno być stosowane,
 • dodatkowe wymogi przy rekomendowaniu produktów inwestycyjnych opartych na ubezpieczeniu.

Rozstrzygającą funkcję będzie miał pakiet aktów wykonawczych, który powinien być gotowy do końca bieżącego roku i który przesądzi o kształcie wprowadzanych zmian.W świetle propozycji ESMA można wskazać m.in. na następujące regulacje, które mogą determinować kształt doradztwa inwestycyjnego w kolejnych latach:

 • jednoznaczne objęcie zakresem doradztwa wysyłania rekomendacji kanałami dystrybucji (wysyłka e-mail);
 • jednoznaczne wskazanie powinności ewidencjonowania faktu udzielenia rekomendacji;
 • nakaz zrozumiałego wyjaśnienia, czy doradztwo inwestycyjne jest niezależne, szczegółowego wskazania, jaki zakres i typ instrumentów finansowych był objęty analizą i czy dokonywana jest ciągła ocena odpowiedniości instrumentu finansowego;
 • rozszerzenie zakresu informacyjnego co do kosztów i opłat związanych z doradztwem (wynagrodzenia i zakupu rekomendowanych instrumentów);
 • określenie szczegółowych zasad świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego.”

W swoim wystąpieniu Pan Maciej Kurzajewski zwrócił szczególną uwagę na znaczenie wprowadzenia nowych, wyższych wymogów dla usługi określanej jako „doradztwo niezależne”. Ideą nowo wprowadzanych regulacji jest bowiem zagwarantowanie w pełni obiektywnego rekomendowania instrumentów finansowych. Prawdopodobnie, wiązać się to będzie z koniecznością zmiany struktury przychodów doradców i wprowadzenia odpłatności doradztwa na rzecz rezygnacji z otrzymywania wpływów od „wytwórców” produktów. To istotne zagadnienie, które podmioty działające na rynku kapitałowym powinny uwzględnić w swoich decyzjach rozwojowych,  szczególnie w przypadku organizacji, które są częścią dużych, międzynarodowych grup kapitałowych. Na koniec Pan Maciej Kurzajewski podkreślił, że jest bardzo ważne, aby w Polsce było coraz więcej profesjonalnych doradców, którzy solidnie i rzetelnie obsługują swoich klientów. „Cieszę się, że jest organizacja, która certyfikuje doradców finansowych i opiera swoje wymogi na etyce”. Zauważył, że standard EFPA obejmuje usługę planowania finansowego, którą można utożsamić z poradą inwestycyjną. Jakość i odpowiedniość tego typu działalności doradczej jest ważnym elementem praktycznego wdrażania systemu MIFIDII, ale obecnie również prawidłowego stosowania MIFIDI.