W numerze:

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Aktualności

6 marca

W siedzibie Nordea Banku Polska SA odbyło się 18 posiedzenie Rady Fundacji EFPA Polska. Jego celem było  omówienie rezultatów osiągniętych w roku 2013, przedstawienie celów i przyjęcie budżetu na rok 2014 oraz dyskusja nad rekomendacjami członków Rady dla działań EFPA Polska w 2014 roku. Działalność Fundacji w roku bieżącym będzie opierać się na aktywności własnej oraz na aktywności EFPA Europa. Planowane jest badanie certyfikowanych doradców w całej Europie. Przygotowywany jest europejski konkurs z nagrodami dla certyfikowanych doradców, polegający na opracowaniu case’ów klientów. Zrealizowany zostanie projekt tzw. „głos rynku”, czyli seria wywiadów z ważnymi postaciami rynku usług finansowych w Europie, przedstawicielami Komisji Europejskiej i nadzorów nt. najlepszych praktyk w doradztwie finansowym i trendów rozwojowych w kontekście MiFID II. Raport z tych wywiadów wraz z wnioskami zostanie  przedstawiony w trakcie specjalnego wydarzenia EFPA Europa w Brukseli i dostępny dla działań upowszechniających markę EFPA w krajach członkowskich.

 

Na poziomie krajowym, zakończone zostaną  prace nad egzaminami EFA/EFP  EFPA wg nowego standardu. Przygotowany zostanie projekt broszury prezentujący Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA, do wykorzystania w kontaktach z klientami. Na jesieni odbędzie się 5 spotkanie doradców EFPA, które zgodnie z rekomendacją Rady poświęcone będzie zagadnieniom etycznym i zbiegnie się z przyjęciem nowego tekstu Kodeksu Etyki EFPA Polska.

Decyzją Rady EFPA Polska od roku 2014 wymóg w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska wynosi dla Certyfikowanych Doradców Finansowych EFA EFPA 15 punktów rocznie, dla Ekspertów Planowania Finansowego EFP EFPA – 20 punktów rocznie.

10 maja

Odbył się egzamin na Certyfikowanego Doradcę Finansowego  EFA EFPA.

31 maja

Odbyły się 2 egzaminy na Certyfikowanego Doradcę Finansowego EFA EFPA.

9 czerwca

Odbyło się oficjalne wręczenie kolejnych Certyfikatów Ekspertów Planowania Finansowego EFP EFPA dla doradców bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

10 czerwca

W siedzibie bankowości prywatnej Alior Banku SA odbyło się 19 posiedzenie Rady Fundacji EFPA Polska. Gośćmi specjalnymi byli Ambasadorowie Regionalni EFPA Polska, którzy mieli możliwość przedstawienia swoich pomysłów i oczekiwań dotyczących działalności EFPA. Rada przyjęła postulat Ambasadorów, aby ich aktywność w mogła się koncentrować  na współpracy z doradcami z ich macierzystych organizacji. Uznano, że w tej formule działania Ambasadorów będą bardziej skuteczne. W kolejnych etapach to podejście można modyfikować.

Omówiono wstępny projekt nowej broszury, prezentującej Certyfikowanych Doradców EFPA. Uzgodniono, że wybór między broszurą elektroniczną lub papierową zostanie przesądzony na podstawie gotowego projektu graficzno-tekstowego.

Ustalono, że ostateczne brzmienie Kodeksu Etyki EFPA Polska zostanie przyjęte po konsultacjach z Komisją Etyki Związku Banków Polskich.  Nowy tekst Kodeksu zostanie ogłoszony na jesieni br.

Uczestnicy posiedzenia szczegółowo omówili i zaakceptowali propozycję 5 Filmowego Spotkania Certyfikowanych Doradców EFPA, które odbędzie się 25 września br. (szerzej: czytaj w newsletterze). 

13 czerwca

Odbył się egzamin na Certyfikowanego Doradcę Finansowego EFA EFPA oraz egzamin za Eksperta Planowania Finansowego EFP EFPA.