W numerze:

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Polska Rama Kwalifikacji

Coś,  co dziwnie brzmi, o czym prawie nikt nic nie wie, a jednocześnie coś, co dzieje się naprawdę i może mieć wpływ na każdego z nas.

 Polska Rama Kwalifikacji (PRK) jest elementem budowanego teraz w Polsce, podobnie jak w zdecydowanej większości krajów unijnych, nowego Krajowego Systemu Kwalifikacji (KSK), korzystającego z rozwiązań Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Co to jest?

Każda osoba pracująca chciałaby jak najdłużej utrzymać swoją wartość na rynku pracy. W dzisiejszym środowisku społeczno-gospodarczym taki cel wymaga uczenia się przez całe życie.  Jest to ważne dla ludzi, firm i społeczeństwa. Jak doświadczył tego każdy z nas, zapewne w różnych aspektach, nigdy nie jest to łatwe i niesie ze sobą trudną decyzję wyboru w co angażujemy naszą uwagę, czas i pieniądze.

Nowy Krajowy System Kwalifikacji ma ułatwić ten proces. Kiedy zostanie w pełni wdrożony, wówczas:

  • Wszystkie ważne kwalifikacje na rynku pracy będą jasno opisane, dając informację, co posiadacz określonego dyplomu czy certyfikatu wie, co umie, i jak potrafi się zachować w swojej roli zawodowej (tzw. kompetencje/efekty uczenia się);
  • Wszystkie ważne kwalifikacje będą potwierdzone w transparentnym i wiarygodnym procesie weryfikacji tego, do czego zobowiązuje dyplom, czy certyfikat;
  • Potwierdzanie kwalifikacji będzie możliwe niezależnie od tego, w jaki sposób określone kompetencje zostały osiągnięte: w programie szkoleniowym realizowanym przez zewnętrzną instytucję publiczną (tzw. edukacja formalna), przez zewnętrzną instytucję prywatną  lub pracodawcę (dotychczas tzw. kształcenie pozaformalne), czy też  przez samokształcenie lub doświadczenie (tzw. uczenie się nieformalne).

Związek Banków Polskich oraz Warszawski Instytut Bankowości włączyły się w proces konsultacji towarzyszący implementacji PRK, aby zaprezentować dorobek kwalifikacyjny sektora bankowego oraz stworzyć szansę wprowadzenia kwalifikacji sektora do PRK w sposób adekwatny do ich jakości i znaczenia oraz odpowiadający potrzebom i aspiracjom pracowników i organizacji sektora bankowego w Polsce.

Taką możliwość daje  projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego w Polsce (SRKB), opracowany  w drugiej połowie 2013 roku na zlecenieInstytutu Badań Edukacyjnych, który jest agendą rządową odpowiedzialną za przygotowanie nowego Krajowego Systemu Kwalifikacji i Polskiej Ramy Kwalifikacji. Projekt zrealizował Warszawski Instytut Bankowości w partnerstwie ze Związkiem Banków Polskich. Co warte podkreślenia, sektor bankowy jako pierwszy w Polsce ma możliwość samodzielnego opracowania opisów poziomów kwalifikacji dla pracowników sektora. W Zespole Projektowym uczestniczyło reprezentatywne grono przedstawicieli banków komercyjnych, spółdzielczych, wyższej uczelni oraz Komisji Nadzoru Finansowego.  W trakcie projektu certyfikaty EFPA zostały przedstawione jako przykłady profesjonalnych kwalifikacji opracowanych zgodnie z najwyższymi standardami, które będą aspirowały do wpisania do Krajowego Systemu Kwalifikacji jako jedne z pierwszych w kraju. Zrealizowany projekt jest wstępem do ogólnosektorowych konsultacji pierwszej wersji Ramy, które powinny mieć miejsce w 2014 roku.  Projekt SRKB jest szansą na upowszechnienie rozumienia korzyści płynących z profesjonalnych, dobrze opisanych i oprzyrządowanych kwalifikacji oraz motywacją dla współpracy partnerów rynkowych w zakresie certyfikacji. Dla EFPA tworzy platformę szerszego rozpropagowania certyfikacji EFPA i pokazania jej jakości.

Zgodnie z przyjętą koncepcją przygotowana Sektorowa Rama Kwalifikacji będzie:

  • Reprezentatywna i istotna dla sektora,
  • Zorientowana na rozwój.
  • Wspierana przez sektor,
  • Znana i stosowana przez sektor.