W numerze:

Rafał Madej
Wiceprezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Doradców portret własny

Wyniki pierwszego w Polsce badania środowiska certyfikowanych doradców EFPA

Kim są ludzie pracujący w bankach? Kto zajmuje się finansami najzamożniejszych Polaków? Jakich mamy doradców? Jaki jest ich profil? Jak wypadają na tle swoich zachodnich kolegów? Aby się przekonać empirycznie, jak wygląda rynek doradców klienta, osób, które współpracują z najzamożniejszymi klientami w Polsce, pracują dla renomowanych banków i posiadają certyfikat EFPA, Fundacja na rzecz standardów Doradztwa Finansowego przygotowała ankietę i zaprosiła do wzięcia  udziału w badaniu środowisko certyfikowanych doradców. Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2013 i jest pierwszą tego typu analizą środowiska doradców w Polsce. Udział w badaniu wzięło 150 certyfikowanych doradców. Z ankiety wyłania się niezwykle interesujący obraz certyfikowanego doradcy.

Główne wnioski z przeprowadzonego badania:

 • Segment bankowości prywatnej w Polsce ciągle dzieli duży dystans do rynków rozwiniętych
 • Doradztwo i doradcy są najważniejszymi elementami oferty dla klienta
 • Społeczność doradców „dojrzewa”: jesteśmy świadkami tworzenia się nowego zawodu
 • Rośnie świadomość znaczenia etyki biznesu
 • Badanie potwierdza dużą wartość i przydatność certyfikatów EFPA

Pierwsza część ankiety zawierała pytania dotyczące danych statystycznych związanych z wykonywaniem zawodu doradcy finansowego w bankach. Okazuje się, że większość z badanych (ponad 50%) opiekuje się portfelem 100-150 zamożnych Polaków. Ponad 20% posiada w swoim portfelu ponad 200 klientów. W relacji do rynków rozwiniętych portfele doradców są „skromne”. Ponad 35% doradców deklaruje, że wartość zgromadzonych przez jego klientów środków nie przekracza 50 mln złotych (łącznie wszyscy obsługiwanie przez doradcę klienci). To zdecydowanie mniej niż w Europie, gdzie wartość portfela przypadające na doradcę w bankowości prywatnej przekracza 160 mln EUR. Segment bankowości prywatnej w Polsce ciągle dzieli duży dystans do rynków rozwiniętych.

Zdaniem doradców dla klientów najważniejszymi atutami doradcy są:

 1. Doradztwo rozumiane jako dostosowanie rozwiązań do potrzeb klienta (70,59%)
 2. Wysokie kwalifikacje (55,88%)
 3. Pełna dyskrecja i poufność (48,04%)

Obsługa profesjonalnego doradcy klient jest w ocenie badanych głównym elementem, dla którego zamożni Polacy wybierają ofertę danej instytucji finansowej. Czynnikami, które powodują, że klienci zmieniają bank, są zdaniem doradców:

 1. Niezadowolenie z jakości doradztwa (58,82%)
 2. Niekonkurencyjność cenowa oferty (57,84%)
 3. Słabe wyniki inwestycyjne (54,90%)

Ceny produktów oferowanych klientom w ocenie certyfikowanych doradców są na odpowiednim poziomie (73,53%), ale należy oczekiwać, że w przyszłości będą spadać (41,18%). Wyniki potwierdzają tendencje rynkowe. Rosnąca w szybkim tempie wartość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych może doprowadzić do spadku opłat za zarządzanie, które są w Polsce znacząco wyższe, niż na zachodzie Europy.

Zawód doradcy finansowego zyskuje na znaczeniu i ma dobre perspektywy. Ponad 60% respondentów zadeklarowało, że wykonywaną pracę traktuje jako wybór na cały życie zawodowe. Średni wiek certyfikowanego doradcy to niespełna 37 lat. 60% stanowią mężczyźni. Polscy doradcy to osoby dojrzałe i doświadczone (średni staż pracy wynosi niespełna 14 lat). Znacząco przybliża nas do standardów rynków rozwiniętych.

Rośnie świadomość znaczenia etyki biznesu. Doradcy dostrzegają konflikty interesów i wagę zagadnień związanych z etyką wykonywanego zawodu. Zadaniem respondentów, etyka biznesu zderza się z presją na wyniki finansowe. Prawie 30% ankietowanych jest świadomych dylematów i dostrzega występujące konflikty interesów pomiędzy instytucjami finansowymi, ich pracownikami i klientami.

Przeprowadzone badanie potwierdza dużą wartość i przydatność certyfikatów EFPA. Na pytanie, czy ukończenie programu szkoleniowego, zdanie egzaminu i zdobycie certyfikatu EFPA  podniosło Twoją wiedzę i umiejętności jako doradcy ponad 42% doradców odpowiedziało zdecydowanie tak, a ponad 45% wskazało odpowiedź „raczej tak”.